Dolphin Plaza

28 Trần Bình, Nam Từ Liêm, Hà Nội
$15 - $19/ m2 Quan tâm