ADG Tower

37 Lê Văn Thiêm, Thanh Xuân
$14 - $16/ m2 Quan tâm

Thanh Xuân Complex

Số 06 Lê Văn Thiêm, Thanh Xuân, Hà Nội
$10 - $15 Quan tâm

Golden West

Số 2 Lê Văn Thiêm, Thanh Xuân, Hà Nội
Quan tâm

Stellar Garden

35 Lê Văn Thiêm, Thanh Xuân, Hà Nội.
$10 - $15 Quan tâm

Bohemia Residence

Số 02 Lê Văn Thiêm, Thanh Xuân, Hà Nội
Quan tâm