Chung cư Thanh Bình

Phố Thành Thái, Cầu Giấy
$8 - $12/ m2 Quan tâm